+32 9 265 74 00

WANNEER HEB IK EEN MER NODIG?

Plan-m.e.r.-screenings horen bij programma’s of plannen die overheden willen vaststellen.

Indien u een omgevingsvergunning wenst aan te vragen, dan kan dit gepaard gaan met de noodzaak tot het opmaken van een project-MER. In de milieuwetgeving worden de categorieën van m.e.r.-plichtige projecten afgebakend. Daarnaast is er eveneens een lijst met de categorieën van projecten waarvoor er een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan worden ingediend. De indeling in categorieën houdt rekening met het type van de activiteit en de capaciteit ervan (zie MER-besluit). Indien u niet binnen één van de vermelde categorieën valt, dan is het project niet m.e.r.-plichtig.

Door de omzendbrief LNE 2011/1 kan het evenwel noodzakelijk zijn dat er bij de vergunningsaanvraag een m.e.r.-screening wordt toegevoegd, ook al valt het project niet onder één van de hogervermelde categorieën.

Waar men vroeger enkel rekening hield met de omvang van het project, worden nu ook de aard en de ligging in beschouwing genomen. De screeningsnota wordt toegevoegd aan de aanvraag en maakt deel uit van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek. Hierbij wordt dan beslist of er al dan niet een project-m.e.r. nodig is voor de aanvraag. Is dit het geval dan wordt de vergunningsaanvraag van rechtswege onvolledig verklaard.

Meer vragen? Contacteer ons! Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief