+32 9 265 74 00

MER, impactstudies en mobiliteit

Heeft u een milieueffectrapport of impactstudie nodig voor de realisatie van uw plan of project? eco-scan neemt deze zorg graag van u over door u vlekkeloos doorheen dit proces te begeleiden.

UW EXPERT IN MER, Impactstudies & Mobiliteit
Gwynet Leyre Milieuadviseur gwynet.leyre@eco-scan.be

MER, mer-screening, mer-ontheffingen

Impact op het milieu, Impact op de omgeving

Milieueffectrapportage (m.e.r.) verzamelt de relevante informatie die nodig is om het milieubelang volwaardig in rekening te brengen bij het nemen van besluiten over plannen en projecten met een mogelijk belangrijke milieu-impact. Deze informatie wordt gebundeld in een document en ter beschikking gesteld van de overheid en het ruime publiek.

De effecten worden door deskundigen op een wetenschappelijke basis onderzocht, beschreven en getoetst aan het van toepassing zijnde beoordelingskader. Indien er een vermoeden bestaat van aanzienlijke negatieve effecten, dan worden er milderende maatregelen voorgesteld. Dergelijke studies laten toe om al in de opstartfase van een plan of project geïntegreerde maatregelen te voorzien die de hinder naar het leefmilieu toe beperken. Deze milderende maatregelen kunnen dan als bijkomende voorwaarde in de vergunning opgenomen worden. Een onderzoek naar alternatieven voor een plan of project kan ook een onderdeel uitmaken van milieueffectrapportage.

In bepaalde gevallen kan er een ontheffing of een screening opgemaakt worden afhankelijk van de schaal van de te verwachten impact.

Het MER, de ontheffing en de screening zijn beslissingsondersteunende documenten.

eco-scan kijkt graag samen met u welke procedure het best bij het door u gekozen project past.

Wanneer heb ik een MER nodig? MER Procedure


Impactstudies

Voor projecten die niet MER-plichtig zijn, kan er in kader van een vergunningsaanvraag, gewenste uitbreiding, meldingen uit de omgeving of algemene verduurzaming van het bedrijf toch nood zijn aan een impactstudie. eco-scan kan verschillende impactstudies uitvoeren op vlak van:

Afhankelijk van het doel van de studie en de wensen van de klant kunnen deze studies variëren van indicatieve berekeningen en/of modelleringen tot een volledig uitgewerkt en gedetailleerd rapport.

Dispersie modellering

Geur- en fijn-stofemissie vanwege veeteeltbedrijven

eco-scan beschikt over jarenlange ervaring met het berekenen en modelleren van geur- en fijn stofemissie (uitstoot en geurhinder) vanwege veeteeltbedrijven. De modelleringen gebeuren steeds conform de door de administratie opgelegde methodes. Indien uit de impactbeoordeling blijkt dat er aanzienlijke effecten zoals luchtvervuiling verwacht worden, zoekt eco-scan mee met de klant naar gepaste oplossingen.

Modellering van vermestende en verzurende depositie - PAS-modelleringen

Deze modellering stelt ons in staat om de verzurende en vermestende invloed van het bedrijf op de omgeving te voorspellen. Dit is vooral van belang indien er waardevolle natuurelementen in de buurt van het projectgebied gelegen zijn. Bij dit type van impactonderzoek zal er speciale aandacht uitgaan naar erkende natuurreservaten, Natura 2000-gebieden, VEN- , gebieden van het VEN of IVON,… Deze studies  worden veelal verwerkt in een passende beoordeling of natuurtoets.


Mobiliteit (MOBER)

De steeds langer wordende files, de parkeerproblematiek op vele plaatsen en de algemene vraag naar een duurzamere mobiliteit … zorgen er voor dat mobiliteit en vervoer een hot item is in Vlaanderen. Meer en meer steden en gemeenten vragen voor zowel grote als kleinere projecten een mobiliteitsstudie, met als doel de verwachte mobiliteitseffecten in kaart te brengen. Onder mobiliteitsstudies worden de mobiliteitstoets (mini-MOBER) en het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) gerekend.

In beide rapporten worden zowel de bereikbaarheid, het mobiliteitsprofiel als de effecten op vlak van verkeersafwikkeling, verkeersleefbaarheid, verkeersintentiteit en verkeersveiligheid in de omgeving besproken. Daarnaast wordt ook de parkeerbehoefte in kaart gebracht. Met een dergelijke studie kan bepaald worden of een project in overeenstemming is of blijft met de draagkracht van de omgeving. Indien nodig worden milderende maatregelen voorgesteld om nadelige effecten te vermijden of verminderen. Hierbij wordt rekening gehouden met iedere weggebruiker (van voetganger, fietser en gebruiker van het openbaar vervoer tot autobestuurder en vrachtwagenchauffeur).

Mobiliteitstudie
Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief