+32 9 265 74 00

VOC Screening

Het is vaak belangrijk om in een luchtstaal de samenstelling aan chemische verbindingen te kennen. Na monstername of door eventuele monstervoorbereiding worden de componenten vanuit de gasfase, overgebracht op een adsorptiepatroon. Dit zorgt ervoor dat relatief grote volumes lucht kunnen geanalyseerd worden zodat ook de minder geconcentreerde VOC gedetecteerd kunnen worden.

Afhankelijk van het doel van de VOC analyse kunnen de resultaten getoetst worden aan specifieke grenswaardes. In het kader van geur zullen deze vergeleken worden met de geurdrempelwaarde. Voor metingen in het kader van blootstelling worden de resultaten getoetst aan de grenswaardes voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia.

Principe van de analyse

Via thermische desorptie worden de moleculen van het adsorbens gehaald en naar de gaschromatograaf geleid, die op zijn beurt zorgt voor de scheiding van de componenten. Elke stof wordt dan afzonderlijk naar de detector gestuurd, waar een massaspectrum wordt opgenomen. Dit spectrum wordt manueel vergeleken met gegevens uit een database waardoor het mogelijk is om de onbekende componenten in de bemonsterde lucht te identificeren. Daarnaast wordt ook de concentratie van een component die aanwezig is in het staal bepaald. Hiervoor wordt het toestel gekalibreerd met vaak voorkomende stoffen vanuit verschillende chemische groepen (aromatische koolwaterstoffen, cyclische koolwaterstoffen, alifatische koolwaterstoffen, alcoholen, aldehyden, ketonen, ethers, esters, organische zwavelverbindingen, organische stikstofverbindingen, organische zuren,…). De concentratie van de geïdentificeerde verbindingen uit het staal wordt bepaald aan de hand van de responsfactor van de verbinding of de groep waartoe de gedetecteerde component hoort.

 

Adsorptiepatronen voor VOC Analyse

Toepassingen

Terug naar Labo Lucht

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief