+32 9 265 74 00

Ecologie en biodiversiteit

eco-scan ondersteunt haar klanten bij allerlei studies die de effecten van het project op fauna en flora in kaart brengen. Daarnaast worden ook natuurbeheerplannen opgemaakt en fauna en flora-inventarisaties uitgevoerd.

UW EXPERT IN Ecologie
Marjan Speelmans Milieuadviseur marjan.speelmans@eco-scan.be

Natuur

Natuurbeheer

Voor elke vergunningsplichtige activiteit die in de onmiddellijke omgeving van een vogel- of habitatrichtlijngebied (Natura 2000-gebied) gelegen is en waar er een risico of waarschijnlijkheid bestaat tot een betekenisvolle aantasting van dit gebied, moeten door middel van een passende beoordeling deze mogelijke effecten in beeld gebracht worden. Met behulp van de Voortoets, een online tool die ter beschikking gesteld wordt door de Vlaamse Overheid, kan nagegaan worden of een passende beoordeling noodzakelijk is. De passende beoordeling onderzoekt in detail welke effecten de vergunningsplichtige activiteit op deze gebieden tot gevolg kan hebben en in welke mate deze effecten significant zijn. In de passende beoordeling wordt tevens onderzocht of er milderende maatregelen mogelijk zijn en of desgevallend het project bijgestuurd kan worden. eco-scan heeft tevens ruime ervaring met aftoetsing van projecten aan de PAS (Programmatische aanpak stikstof voor Natura 2000 gebieden).

Voor de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) bestaat een gelijkaardige toets, met name de (verscherpte) natuurtoets. Er dient aangetoond te worden dat er geen significante aantasting zal optreden van de natuurlijke kenmerken van de VEN-gebieden of dat er geen vermijdbare en onherstelbare schade zal optreden ter hoogte van deze gebieden ten gevolge van het plan of project.

Ook buiten deze aandachtsgebieden kan het echter nodig zijn om een impactstudie uit te voeren. Zo kan een bepaald gebied belangrijk zijn voor bepaalde dier- of plantensoorten, zonder dat deze gebieden van een Vlaamse of Europese bescherming genieten. Indien een project of plan een beschermde soort kan be├»nvloeden, kan het vereist zijn dat dit verder onderzocht wordt in een impactstudie, rekening houdend met het stand-still principe en de zorgplicht. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de impactstudie gerelateerd aan windmolenprojecten. Ook hier kan een risico-atlas reeds een eerste indicatie geven of een verdere studie nodig is.

De natuurstudies dienen bij de vergunningsaanvragen toegevoegd te worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zal om advies gevraagd worden en kan bij een betekenisvolle aantasting geen toestemming geven voor het plan of project of bijkomende voorwaarden opleggen om de schade te beperken, te compenseren, te herstellen of om een aanpassing van de voorziene plannen vragen.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief