+32 9 265 74 00

Nieuw significantiekader NH3 in de passende beoordeling

Ecologie

In navolging van de beslissing van de Vlaamse regering van 30 november 2016 wijzigt het significantiekader voor ammoniak in de passende beoordeling vanaf 1 juli 2017. Om de effecten van ammoniak op Natura 2000 gebieden in kaart te brengen wordt bekeken wat de bijdrage van het bedrijf is ten opzichte van de draagkracht van de vegetatie die zich in de omgeving van het bedrijf binnen het habitatrichtlijngebied bevindt. Dit noemt men de bijdrage van het bedrijf aan de kritische last voor dat type vegetatie.

Op vraag van de Vlaamse regering zal het significantiekader voor NH3 afgestemd worden op dat van NOx. Dit betekent dat de significantiedrempel wijzigt van een bijdrage van 3 % naar een bijdrage van 5 %. Voor bedrijven met een bijdrage van meer dan 3 %, maar minder dan 5 % wordt het dus weer mogelijk om een hervergunning en/of uitbreiding aan te vragen zolang de drempel van 5 % bijdrage niet wordt overschreden. Het inplanten van nieuwe inrichtingen in de buurt van habitatrichtlijngebied is ook opnieuw mogelijk, op voorwaarde dat de significantiedrempel van 5 % niet wordt overschreden .

Daarnaast verdwijnt ook de verplichting om een emissiereductie teweeg te brengen van 30%. In het nieuwe kader zal vergunning mogelijk zijn zolang de ammoniakemissie niet toeneemt en de bijdrage aan de kritische last lager blijft dan 50 %. Bij stijgende emissie of bij een nieuwe inplanting is voor een bijdrage tussen 5 % en 50 % geen vergunning mogelijk tenzij via een passende beoordeling toch kan aangetoond worden dat de emissies geen significant effect veroorzaken op de omliggende habitatrichtlijngebieden.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief