+32 9 265 74 00

Inschatten van de impact van windturbines op biodiversiteit

Ecologie

In het kader van ingrepen die mogelijk een effect hebben op de biodiversiteit, staat eco-scan ook klaar om de nodige inventarisaties uit te voeren. Een typisch voorbeeld hierbij is de plaatsing van windturbines. Het gebeurt regelmatig dat deze turbines geplaatst worden in of vlakbij bepaalde trekroutes van vogels of vleermuizen. Het kan hierbij gaan om voedseltrek of slaaptrek (dagelijkse bewegingen van en naar foerageergebieden of slaapgebieden) of om seizoenale trekroutes..

Er dient dan onderzocht te worden welke vogelsoorten, in welke aantallen in de geplande zone passeren, bij voorkeur aan de hand van tellingen ter hoogte van de geplande locatie van de turbines. Via een modelberekening kan vervolgens nagegaan worden hoe groot de kans is dat deze vogels in aanvaring zouden komen met de wieken van de turbine(s). Deze berekening kan aangeven of er een significante impact op de populatie verwacht kan worden, en of er bepaalde maatregelen dienen genomen te worden om deze impact te verlagen.

Bij de grote landturbines met een wieklengte van 65 m bereikt de tip van de wiek al gauw een snelheid van 300 km/h, iets wat de meeste vogels niet kunnen inschatten. Onderstaand artikel is dan ook een voorbeeld dat zelfs grote roofvogels de aanvaring niet altijd kunnen vermijden.

Bij vleermuizen gaat het niet zozeer om een fysieke botsing met de turbines maar eerder om schade aan de longen door de drukverschillen die ervaren worden bij passage van de wieken (barotrauma).

eco-scan heeft de nodige ervaren tellers in huis die volgens de geƫigende procedures de vereiste tellingen kunnen uitvoeren en om vervolgens een inschatting van de mogelijke effecten te kunnen maken.

Contacteer Marjan voor meer info

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief