+32 9 265 74 00

Ecologische duurzaamheid verhogen bij een bouwproject

BREEAM

Ecologie incorporeren in bouwprojecten is tegenwoordig een hot topic in het dichtbebouwde Vlaanderen. In een wereld waar de biodiversiteit nog steeds sterk aan het afnemen is, zijn alle beetjes belangrijk. Bij eco-scan streven we dus naar een zo ecologische mogelijke invulling, aangepast aan de site specifieke omstandigheden, voor elk bouwproject. Een relatief kleine oppervlakte groen aan een bedrijf in een stad kan zo maar eens een verbinding (corridor) vormen tussen twee natuurgebieden, of kan een nestplaats creëren voor een vogel die omwille van de grootschalige verstedelijking sterk achteruit is gegaan. Naast een positieve invloed voor de natuur heeft groen nabij de werkomgeving ook een positieve impact op de werknemers. Ook al lijkt er op het eerste gezicht weinig mogelijkheid voor een ecologische invulling van uw project, er is steeds meer potentieel dan u in eerste instantie denkt!

Ecologie in het kader van een duurzaamheidstraject

Ecologie wordt ook dikwijls meegenomen in duurzaamheidstrajecten via BREEAM (zie kader) of LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, een Amerikaans duurzaamheidslabel dat steeds vaker in België wordt toegepast). Een certificaat van deze labels geeft de mate van duurzaamheid aan waaraan uw gebouw voldoet na het doorlopen van het duurzaamheidstraject. Dit kan een grote meerwaarde bieden voor (potentiële) klanten en (toekomstige) werknemers.

In het kader van een ecologische studie voor BREEAM (zie kader) wordt er onderzocht welke ecologische waarde een site reeds bezit en welke elementen er best behouden blijven. Op basis van deze bevindingen en van de omgeving wordt vervolgens bekeken hoe de ecologische waarde van het (bouw)project kan verhoogd worden.

groendak

Wat zijn de basisprincipes?

  • Natuur die reeds aanwezig is, zoveel mogelijk behouden
  • Zoveel mogelijk ruimte geven aan de natuur om te ontwikkelen
  • Rekening houden met abiotische karakteristieken van de plaats waar geplant wordt (droge vs. natte omstandigheden, bodem,…)
  • Soortkeuze baseren op soorten die reeds (natuurlijk) voorkomen op de site of in de omgeving
  • Steeds werken met inheemse soorten: deze zijn beter aangepast aan het lokaal klimaat, aan de bodem en aan andere omstandigheden en zijn bijgevolg de beste keuze; aangezien inheemse soorten beter kunnen gedijen zal er trouwens minder onderhoudswerk zijn
  • Invasieve soorten (woekeren en verdringen inheemse soorten) zijn uiteraard uit den boze
  • Verschillende vegetatielagen (bomen – struiken – lage planten) zorgen voor schuilplaatsen voor verschillende dieren
  • Een waterpartij is dikwijls ook een interessante mogelijkheid, niet enkel om verschillende soorten een voortplantingsplaats te bieden, maar ook in functie van verkoeling tijdens warme zomers (hitte-eiland effect reduceren)
  • Beperken van de verstoring van dieren; dit kan onder andere door verlichting aan te passen of omheiningen en andere barrières aan te passen
  • Weinig onderhoud, en indien er werken (bv. snoeien) moet gebeuren dan zo extensief mogelijk en afgestemd op het vegetatie- en broedseizoen
bloemenweide

Wat is mogelijk op uw site?

Er zijn altijd mogelijkheden, ongeacht de grootte of de ligging. Welke maatregelen voor het verhogen van de ecologische waarde nuttig zijn voor uw project is sterk afhankelijk van de site. Voor een site in een industriegebied in Genk is er een andere aanpak nodig dan een stadsontwikkelingsproject in Brussel of een industriegebied aan een zeehaven. In het eerste geval kan één van de aanbevelingen grote stukken schraal soortenrijk grasland zijn, naar analogie met natuurgebieden in de omgeving. In het tweede geval is de groene ruimte meestal kleiner en kan het o.a. nuttig zijn om bepaalde nestkasten aan te bevelen, er kan bv. ook ingezet worden op groendaken. Bij een project aan de haven kunnen dan weer aangepaste bomen en gemengde hagen (struwelen) aanbevolen worden; als er veel verharding wordt voorzien kan het bv. nuttig zijn om grasdallen aan te raden op de parking waar er zich een lage vegetatie in kan ontwikkelen en waar er wel water naar de bodem kan sijpelen.

Insectenhotel

Wat na de aanleg?

De ecologische inrichtingen op een site vragen een gepast beheer wil men deze in stand houden. Bij een BREEAM-traject is het dan ook een vereiste dat er samen met de ecologische aanbevelingen ook een beheerplan opgesteld wordt voor een tijdspanne van minimum vijf jaar. Een bloemenrijk grasland verdwijnt wanneer het te vaak gemaaid wordt of wanneer het maaisel ter plaatse blijft liggen. Een insectenhotel kan in bepaalde gevallen aanbevolen worden, maar het is heel belangrijk om deze op een correcte plaats te voorzien (oriëntatie en lokaal klimaat). Een insectenhotel dient ook steeds gecombineerd worden met bloeiende vegetatie; de bijen en co hebben immers ook een voedselbron nodig naast een nest- en rustgelegenheid.

 

 

snoeihout

Kostenplaatje?

Nu nog één misverstand de wereld uithelpen. U denkt misschien “ik ga mij de tijd en moeite van mijn site ecologisch inrichten besparen”, dan is er nog één meevaller die u over de streep kan trekken. Er is uiteraard eerst wat extra denk- en studiewerk als de buitenruimtes van een (bouw)project ecologisch ingevuld worden, maar eenmaal het project is gerealiseerd, is er juist minder onderhoud nodig! Bij klassieke tuinaanleg wordt er enorm veel moeite gedaan om alle ontwikkeling van natuur als het ware te onderdrukken (denk aan bemesten, regelmatig maaien, overdadig snoeien, bestrijdingsmiddelen gebruiken) om een kort onkruidloos gazon te verkrijgen of een monotone sierbeplanting te verkrijgen. En laat het net dat onderhoud zijn, dat een belangrijke terugkerende kostenpost vormt. Bij ecologisch beheer, aangepast aan de omstandigheden op uw terrein, laten we de natuur juist wat meer werken.

Bent u geïnteresseerd in het doorlopen van een duurzaamheidstraject voor uw bouwproject? Neem dan zeker eens een kijkje op https://www.olfascan.com/nl/expertise/breeam.

BREEAM

BREEAM staat voor "Building Research Establishment Environmental Assessment Method". BREEAM meet en beoordeelt de duurzaamheid van gebouwen. Het werkt kostenbesparend en leidt tot een verhoogde efficiëntie doordat het inzet op aspecten zoals energiereductie, waterbesparing en duurzame materialen. Andere aspecten die onderzocht en geoptimaliseerd worden, zijn onder meer afval en ecologie. Naast duurzaamheid wordt een belangrijke focus gelegd op gezondheidsaspecten, onder de vorm van geluid, ventilatie, luchtkwaliteit en licht. Het bewerkstelligt een beter welzijn, een hogere productiviteit en tevredenheid van de mensen die in het gebouw werken. Het is tevens een manier om in te spelen op de groeiende zin voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief