Diensten

OLFASCAN nv levert een uitgebreid pakket advies- en dienstverlening i.v.m. geurhinder bij industriële en agrarische activiteiten. Alle projecten worden begeleid door erkende deskundigen in de discipline ‘lucht’ (erkend door Vlaamse Overheid).

 • Chemische luchtanalyses

  OLFASCAN nv beschikt over state-of-the-art apparatuur voor het uitvoeren van chemische analyses. Zo kunnen vluchtige organische (geur)verbindingen kwalitatief en kwantitatief bepaald worden met behulp van een uiterst gevoelige gaschromatograaf-massaspectrometer uitgerust met een thermische desorptie-eenheid. Met deze opstelling haalt het labo van OLFASCAN nv detectielimieten van enkele ppb.

  Belangrijk hierbij is ook de erg klantgerichte en individuele aanpak, waarbij elk chromatogram manueel geïnterpreteerd wordt om allerlei artefacten en automatische doch onjuiste interpretaties te vermijden.

  Voor meer info, klik hier.

 • GC-Sniffing

  Er zijn duizenden organische verbindingen die een belangrijke geurbijdrage kunnen leveren. Sommige van deze geurcomponenten komen echter in zulke lage concentraties voor dat zij met conventionele chemische meetmethodes niet kunnen waargenomen worden.

  OLFASCAN nv biedt in deze gevallen GC-Sniffing aan. Deze analytische methode koppelt uiterste gevoelige analytische apparatuur aan de menselijke neus als geurdetector. De zeer hoge gevoeligheid van de menselijke neus maakt detectie mogelijk van componenten met een zeer lage geurdrempel, die niet altijd eenvoudig te detecteren zijn met massaspectrometrie.

  Voor componenten die door conventionele GC-MS wél worden waargenomen, zal GC-Sniffing het mogelijk maken om bijkomend sensorische informatie te geven.

   Voor meer info, klik hier.

 • Selectieve detectie van organische zwavelcomponenten in lucht

  In het kader van geurgerelateerde onderzoeken vormen organische zwavelverbindingen vaak een belangrijke parameter. OLFASCAN heeft voor deze groep componenten gespecialiseerde methodes ontwikkeld om deze componenten nog beter en sneller te kunnen opvolgen.

  Om dit te bereiken is de analytische apparatuur uitgebreid met een vlamfotometrische detector (FPD). Dit is een detector met zeer hoge selectiviteit en gevoeligheid voor zwavelverbindingen. Door het staal simultaan aan te bieden aan beide detectoren (MS en FPD) kunnen de organische zwavelverbindingen snel geselecteerd,  geïdentificeerd en gekwantificeerd worden zelfs in een complexe matrix.

  Voor meer info, klik hier.

 • Laboratoriumtesten voor bepaling van emissies uit bepaalde producten

  Door simulatie van procescondities op laboschaal kunnen grondstoffen/producten/materialen individueel gescreend worden op eventueel aanwezige geurverbindingen. Onder meer door toepassing van een conventionele GC-MS analyse, al dan niet in combinatie met een meer specifieke GC-Sniffing, kunnen verbindingen, welke verantwoordelijk zijn voor eventuele (ongewenste) geuren, geïdentificeerd worden. Deze informatie kan de klant helpen om gerichte maatregelen treffen. 

  Voor meer info, klik hier.

 • Olfactometrisch emissieonderzoek

  De geurconcentratie van een afvalgas kan objectief gemeten worden door middel van olfactometrische analyse. De afvalgassen, afkomstig van de emissiebron, worden verzameld in speciale monsternamezakken en in het laboratorium geanalyseerd met behulp van een olfactometer conform de Europese norm (EN13725). Olfactometrische analyses geven inzicht in de hoeveelheid geëmitteerde geur.

 • Sensorische omgevingsstudie

  Een sensorische omgevingsstudie heeft als doel de geurimpact van een bedrijf op zijn directe omgeving te bepalen. De studie is gebaseerd op het optekenen van geurzones door objectieve en geoefende waarnemers. Gedurende een meetcampagne worden onaangekondigd een aantal snuffelmetingen uitgevoerd op verschillende tijdstippen, bij verschillende meteorologische omstandigheden. De snuffelploegmetingen worden uitgevoerd volgens de Code van Goede Praktijk.

  Via modellering wordt voor elke snuffelploegmeting een gemiddelde geuremissie berekend. Op basis van een volledige campagne (10 snuffelploegmetingen) wordt via geurmodellering de geurimpact berekend. In dit model wordt de geurconcentratie, alsook de frequentie van waarneming berekend. De output geeft geurpercentielsgrenzen voorgesteld op een topografische kaart van de omgeving.

 • Ventilatievoudmetingen – inschatten diffuse emissie

  Om er achter te komen hoe vaak de binnenlucht in een bedrijfsruimte ververst wordt, kan een ventilatievoudmeting uitgevoerd worden. In de ruimte wordt een niet-toxisch tracergas gebracht en vervolgens wordt het verloop van de concentratie in de ruimte gedurende enige tijd opgevolgd. Uit de snelheid van de afname en het volume van de ruimte wordt het ventilatievoud van de ruimte berekend.

 • Advies rond ventilatie, controle luchthuishouding

  Door middel van rooktesten kunnen luchtstromen gevisualiseerd worden. Hiertoe wordt op verschillende locaties in de ruimtelucht of luchtstroom een rookwolk gebracht. Op deze wijze kan gevolgd worden hoe de lucht zich doorheen een gebouw begeeft, of een gebouw al dan niet effectief op onderdruk, of er zich eventuele inversielagen opbouwen die de luchtafvoer belemmeren of waar zich nog mogelijke lekstromingen voordoen.

 • Dispersiemodellering en schouwhoogteberekening volgens IFDM-model en volgens ISC-model (US-EPA)

  Om de impact van een bedrijf op de omgeving na te gaan, kunnen dispersiemodelleringen worden uitgevoerd. Hierbij wordt een inschatting gemaakt worden van de immissiebijdrage van het bedrijf op de concentraties in de omgeving.

  Samen met de karakteristieken van de bron, zoals emissiehoogte, debiet en werkingsduur, worden emissiewaarden in een lange termijn, bi-Gaussiaans verspreidingsmodel gebracht. Rekening houdend met meteorologische gegevens van een representatief meteorologisch jaar, kan de frequentie van overschrijden van een bepaalde immissieconcentratie berekend worden in de verschillende punten van het rooster rond de bron en kunnen bepaalde percentielscontouren getekend worden. Deze contouren duiden aan waar rond het bedrijf een bepaalde concentratie overschreden wordt met een bepaalde frequentie en laten toe te toetsen aan eventueel opgelegde normen.

 • Advies bij de sanering

  OLFASCAN nv begeleidt de klant bij de keuze van geschikte emissiebeperkende maatregelen en saneringsmaatregelen. Het kan hierbij gaan om zowel procesgeïntegreerde als nageschakelde technieken.

 • Opvolging en evaluatie van de genomen geurreducerende technieken

  Een minder goed functionerende biofilter/wasser kan een te hoge restemissie hebben, met geurhinder en klachten tot gevolg.

  OLFASCAN biedt de mogelijkheid om de werking van uw biofilter-/wasserinstallatie op te volgen en waar nodig bij te sturen. Zo kan een optimale geurverwijderingsefficiëntie van het systeem worden behouden of bekomen.

 • Opmaken van milieu-effectrapporten (MER)

  OLFASCAN nv beschikt over 2 erkende deskundigen in de discipline ‘lucht’. Tevens hebben we 2 deskundigen ‘fauna en flora’ in huis.